Положення про управління освіти

                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          рішення сесії Ірпінської міської                                                              

                                                                          ради  Київської області

                                                                          №____________________

                                                                          від_______________2013 р.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління освіти і науки Ірпінської міської ради  Київської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення


1.1. Управління освіти і науки  Ірпінської міської ради Київської області (далі – управління) є виконавчим органом Ірпінської міської ради Київської області, утворюється Ірпінською міською радою Київської області і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на це  управління завдань. Управління фінансується з місцевого бюджету та є неприбутковою установою. Управління є правонаступником відділу освіти Ірпінської міської ради.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, наказами департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Ірпінської  міської ради Київської області та її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Управління є підзвітним і підконтрольним Ірпінській міській раді Київської області і підпорядковується виконавчому комітету Ірпінської міської ради Київської області  та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, а також з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів – Державній інспекції навчальних закладів України.

1.4. Управління у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства у сфері освіти і науки, фізичної культури та спорту в системі освіти, здійснює контроль за їх реалізацією.

1.5. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на його утримання встановлюються Ірпінською міською радою Київської області за рекомендаціями Міністерства освіти і науки  України.

       Структура управління затверджується Ірпінською міською радою Київської області.  Штатний розпис управління складається за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та затверджуються міським головою за поданням начальника управління .

1.6. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

2. Основними завданнями управління є:

     участь у забезпеченні реалізації на території  м. Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське державної політики у сфері освіти, наукової діяльності з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське.

     забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

      визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян;

     створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист, охорону життя та здоров'я  дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти;

      створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей.

       здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти.

     координація діяльності навчальних закладів що належать до сфери управління Ірпінської міської ради Київської області, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

      управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

       за дорученням департаменту освіти і науки  Київської обласної державної адміністрації проведення атестації загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів м. Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське та оприлюднення результатів атестації. Здійснення атастації позашкільних навчальних закладів  м. Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське, оприлюднення результатів атестації.

       забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової діяльності м. Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське.

        Забезпечення, у межах своїх повноважень, розвитку різних форм дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва;

        Організація оздоровлення учнів та вихованців;

         сприяння громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань виховання дітей, підтримки обдарованих учнів та вихованців, розвитку їх творчої особистості; утвердження здорового способу життя тощо.

        участь у підготовці пропозицій до проектів програм розвитку освіти, соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське.

       сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах;

       комплектування загальноосвітніх навчальних закладів м. Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське, педагогічними працівниками. Комплектування загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів м. Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське керівними кадрами. Вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів їх перепідготовку та атестацію у порядку, встановленому чинним законодавством України.

       сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів м. Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське.

      Здійснення міжнародного співробітництва. Укладання договір про співпрацю.

2.2. Управління відповідно до покладених завдань:

     координує роботу науково-методичного центру відділу освіти Ірпінської міської ради Київської області;

      аналізує стан освіти, наукової діяльності в м. Ірпені та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське, розробляє  проекти міських програм їх розвитку, організовує і контролює виконання цих програм;

      бере в установленому порядку участь у прогнозуванні потреб в місті Ірпені та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське у фахівцях різних професій та спеціальностей для закладів системи освіти, науки;

       визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо;

    сприяє розвитку мережі навчальних закладів в  м. Ірпені та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське, утворенню в межах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

        здійснює управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території міста Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель , Коцюбинське;

      забезпечує оперативний контроль існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню;

 

        здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління Ірпінської міської ради Київської області, забезпечує гласність його результатів;

 

         проводить державну атестацію навчальних закладів міста (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

 

           готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами, крім ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) та приватних шкіл, території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного  віку;

 

           вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання (у тому числі - й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах;

 

            вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету Ірпінськї міської ради Київської області  щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном;

 

           вносить пропозиції до виконавчого комітету Ірпінської міської ради  Київської області про відкриття спеціалізованих закладів, а саме гімназій, ліцеїв, колегіумів; навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці;

 

         погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню;

         забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створює належні умови для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впроваджує в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

         забезпечує організацію в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах фізкультурно-оздоровчої роботи.

        контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

 

      сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

 

       контролює виконання конституційних вимог щодо здобуття дітьми і підлітками міста Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське  повної загальної середньої освіти;

 

       вживає заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, організації їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

 

        впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту  України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів, погоджує плани роботи дошкільних навчальних закладів; погоджує робочі навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту, погоджує плани роботи приватних дошкільних закладів; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

       проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня учнів та вихованців;

       сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів;

      формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечує ними навчальні заклади;

 

       вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

 

       залучає коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;

 

        сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

 

         організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

         здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи;         забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення;

        співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

      координує роботу навчальних закладів, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей під час навчально-виховного процесу;

 

      видає інформаційно-методичні бюлетені;

      організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

       координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

 

       організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів;

        здійснює разом з органами охорони здоров'я загальний контроль за охороною здоров'я дітей і молоді, проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед учнів та вихованців. Вносить пропозиції щодо організації медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах;

      прогнозує потребу міста Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське у педагогічних працівниках і спеціалістах;

 

      сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

 

      організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 

      організує проведення атестації педагогічних працівників навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

 

        розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;

       забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;

       здійснює підготовку та в установленому порядку подає статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

     інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті Ірпені та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське (не рідше ніж один раз на рік);

        розробляє і подає на розгляд Ірпінській міській раді Київської області пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти і науки;

         координує, в межах своїх повноважень, здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку учнів та вихованців.

         забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи;

          забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

         проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції;

          здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей;

          забезпечує реалізацію права на освіту дітей та молоді з особливими потребами;

        вживає в межах своїх повноважень заходів для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;

       надає адміністративні послуги;

       вносить пропозиції до проекту міського  бюджету; забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

       забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

        опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

         забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

          організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

           бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

        здійснює проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування, щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;

         забезпечує захист персональних даних.

3. Управління має право

        одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих органів Ірпінської міської ради Київської області, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

       залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших виконавчих органів Ірпінської міської ради Київської області, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

     організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

       скликати в установленому порядку наради, проводити семінари, конференції та зустрічі з питань, що належать до їх компетенції;

       представляти в установленому порядку інтереси в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції;

       брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів і установ освіти всіх типів і форм власності;

 

       вносити пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське;

 

        зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень;

4. Організаційно-розпорядча діяльність

 

4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за погодженням з диретором департамету освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

 

4.2. Начальник повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом, у державній службі, на керівних посадах не менше 5-ти років.

4.3. начальник управління:

      здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;

      затверджує положення про структурні підрозділи управління;

      затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов'язки між ними;

       планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Ірпінської міської ради Київської області  та її виконавчого комітету;

        вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

        звітує про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на  управління завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової діяльності;

       вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях  Ірпінської міської ради Київської області та її виконавчому комітеті питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

        представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами Ірпінської міської ради Київської області, органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;

        спрямовує і координує діяльність підпорядкованих органів та установ освіти;

        видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

         подає на затвердження  Ірпінському міському голові проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

        розпоряджається коштами, які виділяються на утримання управління, закладів та установ освіти;

        здійснює добір  та розстановку кадрів відповідно до чинного законодавства;

        призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування, посадових осіб місцевого самоврядування, заохочує їх та притягує до дисциплінарної відповідальності;

        призначає на посаду та звільняє з посади інших спеціалістів та працівників управління, керівників та педагогічних  працівників комунальних навчальних закладів і установ освіти відповідно до діючого законодавства,  заохочує їх та притягує до дисциплінарної відповідальності;

        погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника, заступників керівника приватного навчального закладу;

         організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування управління;

         проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

           забезпечує дотримання працівниками управління та керівниками закладів та установ освіти правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

            затверджує штатні розписи навчальних закладів і установ освіти;

 

            сприяє розвитку освітніх міжнародних зв'язків;

            здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

4.4. накази начальника управління  видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані міським головою, директором департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, або оскаржені в судовому порядку.

 

4.5.  При  управлінні  може створюватися колегія, яка діє відповідно до Положення, яке затверджується виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами начальника управління.

 

4.6. При управлінні може створюватися рада з питань освіти, діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості міста.

 

4.7. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при управлінні утворюється науково-методичний центр з загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти як структурний підрозділ управління, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником  управління.